• Từ " Quyết định ..."


  Từ Quyết định ... Viết bằng Tiếng Anh ...
  Decision ... Từ này " Không khó " ! ...
  ...
  Cần Quyết định để làm những việc
  Ích Bản thân và Lợi Cộng đồng
  Đó mới là Quyết định " Đáng " làm
  Và chẳng phải ai cũng làm được !
  ...
  Dẫu " Nhân danh " cái gì chăng nữa
  Mà Quyết định rồi ... Bỗng thấy rằng
  Cây Ngã hàng loạt ... Hết tiệt cây
  Thì ... Quyết định ấy là ... " Thứ Bỏ "...!... !
  YK13

  Trích từ:" Du lịch đến những vùng lạ"