• Súng ...

  ...
  Dáng như Đại bác
  Nhưng rất hiền lành
  Chẳng bắn bao giờ
  Vẫn kêu là ...Súng ...!

  YK13

  Trích từ:" Nice or Funny Poems..."