• Đào " Thất Thốn " ...  Giống Đào Lạ có tên ... Đào Thất Thốn
  Hai mươi mốt năm mới "chịu nở " một lần ...
  Dưới bàn tay của một Nghệ nhân ...
  Làm Nghề trồng Đào Nhật Tân ...
  " Nặng Duyên Nợ " với Đào Thất Thốn ...
  YK13