• Cầm cây cọ vẽ ...

  ...
  " Tiên trách kỷ ... Hậu trách nhân " (*)
  Nhân ... Không tôn trọng " Chữ nhân " ... Ối trời ... !... !
  Cầm cây cọ vẽ là người
  Bò trâu nào biết vẽ vời chi đâu ! ...

  ...
  " Đói cho sạch rách cho thơm " (**)
  " Vơ bèo vạt tép " ... Thì hơn ai nào ?!
  " Miếng ăn quá khẩu thành tàn " (***)
  Ham tiền ... Ham hố danh gì ... Hỡi ai ...!

  ...
  Hổ danh " Thợ vẽ " mà thôi
  Mang danh " Thợ chép tranh" ... Thời có hay ?!
  Họa gì ... ! ... Sĩ diện " dở hơi "
  " Mặt dày "... Những kẻ làm người mà tham !
  YK13

  Trích từ:" Tìm để hiểu! Sợc để biết..."